رابط کاربری نرم افزار رستوران
پوسته گرافیکی جدید

یکی از رکن های اساسی برای مدیریت رستوران انتخاب نرم افزار رستوران مناسب و کاربر پسند می باشد. در نسخه ...