صفحه اصلی


یی 9.29 یی ی ǁ ǘ ی :

1) ی یی ǘ ǁ ی ( " ..." " ی ǘ ..."). ی ی ی ی ǘ ی ی Ԙ یی. ǘ ی " " ی " " Ϙ ی. Ӂ ی " یی ǘ " ی یی.

2) ی ی ی ǁ ی ǘ (ی ی ...) ی یی. ی یی ی یی ǘ ی . ی ی ی یی ی ی ǘ ǁ ی یی. ی "ی" ی "ی " یی. Ӂ "ی ǁ" یی. یی ی "ǁ ی ǘ" ی یی. Ϙ "ی ی" ی یی یی ی .


صفحه اصلی